Biuro Certyfikacji Wyrobów

informacje ogólne
aktualności
certyfikacja wyrobów
wydane certyfikaty
certyfikaty zawieszone
certyfikaty cofnięte
kontakty i pliki do ściągnięcia

 

 

 

strona główna

Certyfikacja wyrobów

Certyfikat Akredytacji nr 101
W strukturze organizacyjnej Jednostki Certyfikującej INOVA Sp. z o.o. zostało wydzielone Biuro Certyfikacji Wyrobów, w celu prowadzenia, jako wiodąca komórka organizacyjna, procesów certyfikacji wyrobów na podstawie uzyskanej akredytacji nr AC 101 nadanej przez PCA

O certyfikat mogą ubiegać się dostawcy (producenci, importerzy, montujący, dystrybutorzy) wyrobów, produkcji krajowej, jak i zagranicznej.

Prowadzimy certyfikację wyrobów według następujących typów programów certyfikacji wyrobów:

Program certyfikacji typ 3 - certyfikacja prowadzona według tego programu obejmuje badanie i ocenę procesu produkcyjnego, prowadzony jest nadzór fabryczny przez badanie albo inspekcję próbek u producenta i ocenę procesu produkcyjnego

Elementy programu:

 • wybór
 • określenie właściwości przez badanie lub ocenę
 • ocenę początkową procesu produkcyjnego, o ile ma to zastosowanie
 • przegląd raportu z badania lub z oceny
 • decyzję dotyczącą certyfikacji
 • wydanie certyfikatu i udzielenie zezwolenia
 • nadzór przez badanie albo inspekcję próbek u producenta i ocenę procesu produkcyjnego

Program certyfikacji typ 1b - certyfikacja prowadzona według tego programu obejmuje badanie i ocenę próbek pobranych z partii wyrobu - wydawany certyfikat dotyczy wyłącznie zidentyfikowanej partii wyrobów.

Program certyfikacji typ 1a - certyfikacja prowadzona według tego programu obejmuje badanie próbki wyrobu, certyfikat jest wydawany dla typu wyrobu.

W okresie nadzorowania posiadacz certyfikatu może wystąpić o przedłużenie ważności certyfikatu lub rozszerzenie, ograniczenie jego zakresu. Certyfikat może być również zawieszony lub cofnięty - z inicjatywy BCW lub na wniosek Klienta.

Ubieganie się o certyfikację

Dostawca wyrobu (lub jego upoważniony przedstawiciel), zainteresowany uzyskaniem certyfikatu jest informowany w trakcie wstępnej rozmowy o wymaganiach, zasadach certyfikacji oraz otrzymuje informacje:

 • o zakresie certyfikacji, możliwej do realizacji
 • o podstawowych elementach procedury certyfikacji wyrobów
 • dotyczące wymagań w zakresie certyfikacji
 • dotyczące wymagań w zakresie badań
 • dotyczące dokumentacji technicznej, wymaganej w procesie certyfikacji
 • o opłatach za przeprowadzenie certyfikacji
oraz otrzymuje:

Certyfikacja przeprowadzana jest w ciągu jednego miesiąca od daty rejestracji "Wniosku o certyfikację" pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. Okres potrzebny na uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji nie jest wliczany w proces certyfikacji.

Certyfikat zgodności lub Certyfikat badania typu WE wydawany jest na czas określony. Pierwszy na okres trzech lat, a wznowienie na okres nie dłuższy niż pięć lat z ważnością od dnia wydania certyfikatu. Certyfikat może być na wniosek dostawcy udzielony na kolejne okresy ważności. „

Klient ubiegający się o certyfikat zgodności powinien:

 • zidentyfikować wyrób
 • wskazać dokumenty normatywne, zawierające wymagane kryteria zgodności

Jeżeli Klient posiada system zarządzania certyfikowany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania akredytowaną, przez PCA to jednostka będzie mogła po upewnieniu się o ważności certyfikatu odstąpić od przeprowadzania kontroli warunków organizacyjno-technicznych klienta, do prowadzenia stabilnej produkcji lub importu wyrobu. Badania dla potrzeb certyfikacji muszą być wykonane w laboratoriach lub jednostkach, o sprawdzonych kompetencjach technicznych, uznanych przez BCW. Prowadzony jest, systematycznie aktualizowany, wykaz tych laboratoriów i jednostek.